AI Hedge Fund


HCP Black Best Multi-Strategy Finland

European


Fund Manager of the Year Finland

MorningstarHCP Focus five stars

ACQ5

Fund Manager of the year Finland

Hedge Nordic


HCP Quant HCP Focus HCP Black

Mitä se on?

#HCPSPIRIT

HCP-spirit-kollaasi-v2

Hyvä varainhoito on kiistatonta sijoitusosaamista, läpinäkyvää hinnoittelua ja asiakkaiden kunnioittamista. Me haluamme olla vieläkin enemmän, sillä haluamme ottaa yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisessä merkittävän roolin. Terveempi finanssisektori, parempi finanssipalvelu ja yksilöiden mahdollisuuksien tukeminen – näihin me uskomme ja näiden eteen me teemme myös työtä.

Siispä päivittäisen sijoitustoiminnan lisäksi tuemme yksilöiden mahdollisuuksia muiden muassa valistamalla ja voimauttaen ihmisiä oman talouden hallintaan, herättelemme ja kannustamme suomalaista finanssisektoria avoimempaan ja yhteiskunnalle hyödyllisempään suuntaan, teemme yhteistyötä suomalaisten taiteilijoiden kanssa tarjoamalla esimerkiksi toimistomme näyttelytiloiksi sekä edistämme omalta osaltamme ammattiurheilijoiden työrauhaa toimiessamme luotettavana varainhoitajana ja sparrauskumppanina uraa ja uran jälkeistä elämää parantavissa asioissa. Lisäksi olemme aloittaneet KIVA-yhteistyön, josta on tarkoitus tulla merkittävävä osa HCP:n arkea ja joka mahdollistaa yrittämisen ja paremman elämän tavoittelun kehittyvissä maissa.

Tulet myös  näkemään meidät Suomessa ja ulkomailla #HCPSPIRIT-nimisen täysverisen kiertuebussimme kyydissä. #HCPSPIRIT on enemmän kuin liikkuva konttori, sillä se on tarkoitettu artistien livekeikkaan, ammattiurheilijalle hetken hengähdykseen, vapaalaskijoille arktiseksi tukikohdaksi, todelliseen hands on työhön yrittäjien kanssa, ravintolapäiville ja katujuhliin. Olipa kyseessä sijoittajakiertue ja mikä tahansa asiakkaidemme ideoimia tapahtuma, me olemme siellä missä tapahtuu. Näihin konkreettisiin tekoihin ja tapahtumiin voit tutustua klikkaamalla itsesi Instagram-sivullemme. Tulevat tapahtumamme näet vastaavasti HCP On the Road -kuvakkeen takaa. Nämä teot pitävät meidät innostuneena tästä alasta.

 

spirit-bannerHCPspiritBUSon-the-road-banner

 

HCP aloite

Olemme ensimmäinen varainhoitoyhtiö Suomessa, joka asiakassopimuksissaan on kirjallisesti sitoutunut palauttamaan kaikki saadut palkkionpalautukset ja vastaavat etuudet lyhentämättöminä asiakkaalle.

Tämän takia emme optimoi omia palkkionpalautuksiamme, vaan pyrimme löytämään asiakkaalle parhaat sijoitukset parhaalla riski- /tuottosuhteella. Etsimme maailmanlaajuisesti sijoituksia ja hyödynnämme laajasti kaikkia eri pääomaluokkia aina kiinteistöihin ja vaihtoehtoiseen riskiin saakka.

Paljonko maksoin viime vuonna palvelusta yhteensä suoraan ja epäsuoraan yhtiöillenne?

Asian kysyminen ei ole epähienoa – vastaamatta jättäminen on. Vaatikaa avoimuutta!

Helsingissä 9. marraskuuta 2007

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

 

 

 

 

Tommi Kemppainen, toimitusjohtaja

Monimuotoisuus

logo_tuotantoonMoniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Se arvostaa ja hyödyntää henkilöstönsä erilaista osaamista ja kaikkien sidosryhmiensä tarpeita sekä johtaa toimintaansa tuloksellisesti. Monimuotoisuussitoumus sisältää sosiaalisen vastuullisuuden – reilun ja osallistavan työyhteisön, asiakaslähtöisyyden, hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan sekä oikeudenmukaisen johtamisen – periaatteet.

Allekirjoittamalla tämän sitoumuksen lupaamme kehittää johtamista ja palvelukäytäntöjä omassa organisaatiossamme, mikä myös vahvistaa mainettamme vastuullisena toimijana.

TARJOAMME YHDENVERTAISIA MAHDOLLISUUKSIA

Takaamme yhdenvertaisen kohtelun ja mahdollisuudet henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

TUNNISTAMME JA HYÖDYNNÄMME YKSILÖLLISTÄ OSAAMISTA JA TARPEITA

Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä: rakennamme kaikkia kunnioittavaa, oikeudenmukaista ja luottamukseen perustuvaa toiminta- ja palvelukulttuuria. Luomme sellaiset toimintatavat ja olosuhteet, joissa jokainen työntekijä voi käyttää osaamistaan ja voida hyvin, ja joissa jokainen asiakas saa tarvitsemaansa palvelua. Näin yksilön erilaisuuden ja potentiaalisuuden tunnistaen voimme parantaa toimintakykyämme.

JOHDAMME OIKEUDENMUKAISESTI HENKILÖSTÖÄ JA ASIAKKUUKSIA

Määrittelemme monimuotoisuustyön tavoitteet ja sovimme toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Arvioimme ja kehitämme toimintatapojemme yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme vastata toimintaympäristön muutoksiin. Työntekijämme voivat käyttää kykyjään ja taitojaan täysimääräisesti. Kehitämme tuotteidemme ja palveluidemme saatavuutta ja saavutettavuutta. Näin organisaatiomme voi lisätä kilpailukykyään ja tuloksellisuuttaan.

VIESTIMME TAVOITTEISTAMME JA SAAVUTUKSISTAMME

Huomioimme monimuotoisuussitoumuksen organisaatiomme kaikessa viestinnässä, ja viestimme henkilöstölle sekä kaikille sidosryhmille avoimesti ja selkeästi edistymisestämme ja tavoitteistamme. Vastuu tämän sitoumuksen toteutuksesta kuuluu jokaiselle organisaatiossamme työskentelevälle.

Helsingissä 20. lokakuuta 2016

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

ek-allekirjoitus

Elias Koski, Compliance Officer

Arvomme

Yhtiömme toimintaa ohjaa korostetun voimakkaasti arvolupauksemme. Kaikki tekeminen yhtiössä toteuttaa arvojamme ja ainoastaan ne projektit resurssoidaan, jotka ovat arvolupauksemme mukaisia.

HCP:n arvot ovat avoimuus, kumppanuus sekä tehokkuus.

Avoimuus

Olemme ensimmäisenä varainhoitoyhtiönä Suomessa sitoutuneet perustamisvuodesta 2007 kaikissa asiakassopimuksissamme täydelliseen avoimuuteen, mukaan lukien kaikkien palkkionpalautusten maksamiseen takaisin asiakkaillemme.

Lue lisää »

Kumppanuus

Meillä ei puhuta sijoitusslangilla vaan keskustelemme kanssasi sijoitusasioista helposti ymmärrettävällä tavalla, sortumatta ylimielisyyteen tai hämäykseen. Henkilökohtaisesti palveleminen on meille tärkeää ja kumppanuutta parhaimmillaan.

Lue lisää »

Tehokkuus

Tehokkuutemme perustuu vankkaan sijoituskokemukseen, erittäin hyvään kontaktiverkostoon sekä maailmanluokan osaamiseen koskien esimerkiksi velkakirjoja, osakkeita, kiinteistöjä, valuuttoja ja suhdanneriippumattomia sijoituskohteita.

Lue lisää »
 

Vastuullisuus

HCP on vahvasti arvoihin sitoutunut varainhoitoyhtiö. Pyrimme siihen, että sekä oma liiketoimintamme (sisäinen vastuullisuus) että sijoituskohteemme (ulkoinen vastuullisuus) kestävät kriittisen tarkastelun.

Sisäinen vastuullisuus
Sisäisellä vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että HCP pyrkii toimimaan omia asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään kohtaan tavalla, joka on hyvien tapojen mukainen ja joka huomioi yhteiskuntavastuukysymykset.

Useimpiin muihin aloihin verrattuna finanssialalla liikkuu suuria rahasummia ja lisäksi tuotteet sekä palvelut ovat usein monimutkaisia ja näin ollen maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä. Tämä johtaa siihen, että asiakkaan on usein haastavaa muodostaa käsitystä omista sijoitustarpeistaan, tarjolla olevien sijoitustuotteiden ominaisuuksista, etenkin niiden hinnoittelusta. Kaikki tämä johtaa siihen, että finanssialalla välistävedon tilaisuuksia on huomattavasti tavallista enemmän ja aina välillä joudumme todistamaan, miten vanhan sananlaskun mukaisesti ”tilaisuus tekee varkaan”.

On tärkeä ymmärtää, että sijoittamisen ja sijoitustuotteiden monimutkaisuus yhdistettynä lainsäädännön väljyyteen ja tulkinnanvaraisuuteen on johtanut siihen, että alalle on syntynyt laaja harmaa alue. Tällä alueella on mahdollista harjoittaa toimintaa, joka on sinänsä ”laillista”mutta kokonaisuutta tarkastellen se on ilmeistä asiakkaan luottamuksen väärinkäyttöä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta toiminnasta ovat tapaukset, jossa asiakkaalle on onnistuttu myymään sijoitustuote, joka ominaisuuksiltaan tai kustannustasoltaan tosiasiassa merkittävästi poikkeaa siitä, mitä asiakas on olettanut sijoituspäätöstä tehdessään.

HCP pyrkii tekemään pesäeroa moneen finanssialan eettisesti kyseenalaiseen käytäntöön. Alla muutama esimerkki:

Ulkoinen vastuullisuus
Ulkoisella vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että HCP pyrkii sisällyttämään yhteiskuntavastuukysymykset osaksi sijoitustoimintaamme. Käytännössä tämä tarkoittaa, että HCP on julkisesti sitoutunut ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon kohdeinstrumenttien tai –yritysten ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaan liittyvät tekijät (englanniksi ESG, eli ”environmental, social and governance”).

Tämä ilmenee mm. seuraavasti:

  • olemme liittäneet ESG-asiat osaksi sijoitusprosessejamme
  • toimimme aktiivisena omistajana ja sisällytämme ESG-asiat omistajakäytäntöihimme
  • pyrimme edistämään sijoituskohteidemme asianmukaista ESG-raportointia
  • pyrimme edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • pyrimme edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

HCP on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä Finsif r.y:ssä. (lisää tietoa: http://www.finsif.fi/)

HCP on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (”PRI”, ”Principles for Responsible Investment”. Lisää tietoa: http://www.unpri.org/)

GRI G4

Global Reporting Initiative (GRI) versio G4 mukainen auditointiraportti yhtiön toiminnasta HCP CSR Audit 2016 (PDF)

Syyskuussa 2015 julkaistu Global Reporting Initiativen (GRI) versio G4 mukainen auditointiraportti yhtiön toiminnasta HCP CSR Audit September 2015 (PDF)

The 2015 CSR report was done by Oskari Jakonen who made the music video during the traineeship at HCP. It is about seeing the forest for the trees. 

Rahastomme

HCP Black

Aidolla ja aktiivisella hajautuksella tavoitellaan parasta tuottoa suhteessa riskiin. Rahasto tarjoaa ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen sekä vaurauden rakentamiseen.

Lue lisää »

HCP Focus

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat olleet ylivoimaisesti parhaiten tuottava omaisuusluokka. HCP Focus on aidosti aktiivinen osakestrategia. Se soveltuu kärsivälliselle osakesijoittajalle.

Lue lisää »

HCP Quant

Systemaattista kvantitatiivista sjoitusmenetelmää hyödyntäen on mahdollista välttää inhimillisiä heikkouksia sijoittamisessa. HCP Quant hajauttaa sijoitukset pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Lue lisää »